Algemene voorwaarden Pro Sport Centrum Apeldoorn.

Artikel 1: Algemeen.

1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen  Pro Sport Centrum
Apeldoorn en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Pro Sport Centrum Apeldoorn
(hierna te noemen “lid”).
1.2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.
1.3. Door zijn inschrijving verklaart een lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Pro Sport Centrum Apeldoorn te accepteren.

Artikel 2: Lidmaatschap.

2.1. Om lid te worden beschik je over een geldige ziektekostenverzekering. Heb je een medische achtergrond,dan dien je dit, voordat je lid wilt worden, met de staf van Pro Sport Centrum Apeldoorn te overleggen.

Bij twijfel wordt dit voorgelegd aan een deskundige.

2.2. Aanmelding als lid vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen, met als
bijlage een geldig legitimatiebewijs, zonder herkenbaar BSN nummer,en deze in te sturen.
Of de legitimatie tonen bij het eerste bezoek aan het  sportcentrum.
Het lidmaatschap vangt aan, nadat Pro Sport Centrum Apeldoorn het inschrijfformulier heeft ontvangen en de inschrijving heeft bevestigd.
De overeenkomst is tot wederopzegging van onbepaalde duur. Een lidmaatschap bij Pro Sport Centrum
Apeldoorn zal altijd op de inschrijfdatum ingaan.
2.3. Wijziging van ledengegevens moeten worden doorgegeven via het contactformulier op de website.
2.4. Opzegging is alleen schriftelijk mogelijk middels de site van Pro Sport Centrum en dient door Pro Sport Centrum te worden bevestigd. Dit kan per direct, rekening houdend, dat de lopende maand altijd betaald dient te worden. Mondelinge opzeggingen of opzeggingen welke op een andere manier geschieden worden niet behandeld.

Artikel 3: Wijziging van het lidmaatschap.

3.1. Het lidmaatschap kan op elke 1e van de maand worden uitgebreid met een aanvullend lidmaatschap, voor trainingen, lessen en andere activiteiten van Pro Sport Centrum Apeldoorn.
3.2. De overeenkomst is tot wederopzegging van onbepaalde duur.
3.3. Een aanvullend lidmaatschap kan worden opgezegd middels de site van de Stichting en dient minimaal 1 maand voor beëindiging te zijn opgestuurd en door Pro Sport Centrum te worden bevestigd. Mondelinge opzeggingen of opzeggingen welke op een andere manier geschieden worden niet behandeld.
3.4 Pro Sport Centrum Apeldoorn behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huis-en gedragsregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling.

 Artikel 4: Betalingsvoorwaarden.

4.1. De contributie, de module is te vinden op de website, geschiedt per vooruitbetaling en dient voor de laatste dag van de gekozen termijn(en) te worden overgemaakt op de rekening van de vereniging.
Bij ingebrekestelling wordt de contributie verzwaard met boetes, dan wel juridische procedures.
Een stornering van een (automatische) betaling wordt belast met € 10,= administratieve kosten.
4.2. Pro Sport Centrum Apeldoorn behoudt zich het recht voor tarieven jaarlijks te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
4.3. Zolang de contributie niet geheel is voldaan, kan het lid niet deelnemen aan lessen, trainingen en andere activiteiten. Pro Sport Centrum Apeldoorn behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
4.4. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen, lessen of deelnemen aan activiteiten, die aangeboden worden door Pro Sport Centrum Apeldoorn, vindt geen restitutie van de contributie voor de lopende termijn plaats.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid*.

 5.1. Het lid komt overeen dat deelname, lessen, gebruik van de sportgelegenheid geheel voor eigen risico is.
Schades, letsel en kosten van ongeval en /of herstel zal door het lid zelf worden gedragen.
5.2. Het lid komt overeen dat het afstand doet van alle rechten van schadevergoedingen tegen de Stichting.
5.3 Pro Sport Centrum Apeldoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
5.4. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van lessen of een programma bij Pro Sport Centrum Apeldoorn, is geheel voor eigen risico van het lid.
5.5. Pro Sport Centrum Apeldoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel van de lid in of rond het sportcentrum.
5.6. Een lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
5.7. Tevens zal het lid, Pro Sport Centrum Apeldoorn vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
* (Omvattend, letsel en herstel als gevolg van sportbeoefening. Verlies van kleding, geld en andere attributen.)

Artikel 6: Huisregels.

6.1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huis-en gedragsregels van Pro Sport Centrum Apeldoorn en hiernaar te handelen.
6.2. De algemene voorwaarden en de huis-en gedragsregels van Pro Sport Centrum Apeldoorn staan op de website van Pro Sport Centrum Apeldoorn. Huis- en gedragsregels zijn bij op de locatie van Pro Sport Centrum Apeldoorn te vinden.

Artikel 7: Persoonsgegevens.

7.1. Pro Sport Centrum Apeldoorn verwerkt de persoonsgegevens van een lid ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
7.2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle leden van Pro Sport Centrum Apeldoorn zijn opgenomen. Pro Sport Centrum Apeldoorn gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
7.3. Een lid kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit mogelijk is.

Artikel 8: Muntenspaarsysteem.

8.1. Volwassen leden krijgen bij per bezoek één spaarmunt met een maximum van één spaarmunt per dag.
8.2  De spaarmunten kunnen in de Kadoshop aan de Arnhemseweg 168 (7335 DP) Apeldoorn worden ingewisseld voor de gewenste kado’s, sportkleding of sportmaterialen
8.3  Bij een verschil in bedrag van het kado t.o.v. de spaarmunten zal het aantal in te leveren spaarmunten naar boven worden afgerond.
8.4. De spaarmunten kunnen NIET worden ingewisseld voor cash of als (deel)betaling van een abonnement.

Artikel 9: Rechtstoepassing.

9.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Pro Sport Centrum Apeldoorn aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen een lid en Pro Sport Centrum Apeldoorn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar het Pro Sport Centrum Apeldoorn is gevestigd.